Henriks påstande i DR Debatten holder vand og her er kilderne

En landbrugsblogger har forsøgt at debunke vores partileder Henrik Vindfeldt, som var med i DR's Debatten torsdag d. 26 november.

Jeg vil her gennemgå de punkter, som han ønskede at debunke ham i.


Jeg vil til at at starte med sige, at jeg godt kan forstå, hvor svært det er for landmændene hele tiden at være en del af nyhedsbilledet og gang på gang blive ramt af nye bestemmelser fra Christiansborg.

Bo, som er landmanden, der var med i debatten, kunne jo egentlig godt se, at det med naturen var ærgeligt og at vi rykker mod en tid, hvor vi nok ikke bør producere svin i de kæmpe mængder pga. konsekvenserne for naturen og klimaet (og dyrene mener vi).

Politik baseret på videnskab


Veganerpartiets politik om klima, miljø og biodiversitet er baseret på de store rapporter om emnerne fra IPCC, IPBES, The Lancet mv.: https://vgpt.dk/naturkrisen/


Taler du imod at skære kraftigt ned på den animalske fabriksproduktion, så taler du direkte imod den nødvendige grønne omstilling og imod genopretningen af den danske natur.

Der er sådan set ikke noget at diskutere der, hvilket du tydeligt vil kunne se i linkede kilder foroven.

Men lad os gennemgå bloggerens kritik af Henriks udtalelser:

HENRIK: DK er den største svineproducent i verden.


Blogger: Hverken mht. antal, tons eller værdi er DK størst. F.eks. er både Kina, USA og Tyskland større.

 • Jo, pr. indbygger er Danmark den største i verden. I så lille et land som vores, har det dermed en kæmpe betydning for vores natur og klima og de kæmpe arealer det koster, at producere føde til dyrene. Ifølge Danmarks statistik producerer vi over 210 millioner dyr om året i Danmark.


HENRIK: 80% af viberne er væk.


Blogger: 75% er forsvundet, men til gengæld er er f.eks. kommet mange flere rovfugle.

 • Fakta fra Dansk Ornitologisk Forening fra januar 2020:

 • ”VI MÅ KONSTATERE, AT DER ER STØRRE TILBAGEGANG END FREMGANG BLANDT DE RØDLISTEDE DANSKE FUGLEARTER. 40 procent af de 139 arter, som i alt er rødlistet, går tilbage, mens 15 procent af rødlistearterne er i fremgang. Bestandene for 29 procent af de rødlistede danske fugle er stabile, mens der er en pulje på 15 procent af arterne (trækfugle, red.), hvis status er ukendt”, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF. https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1789

HENRIK: EU siger vi har det dårligste miljø:


Blogger: EU-agenturet kritiserer at en del dyrearter er i tilbagegang.

 • Fakta: Rapporten skriver blandt andet (og viser tydeligt, hvor dårligt Danmark generelt ligger i forhold til de andre lande):

 • ”Denmark have, on the other hand, the lowest share of habitats with a good conservation status and — together with the United Kingdom — report more than 70 % of their habitats as having a bad conservation status.” Det ER et dårligt naturmiljø.

 • Åbn linket og søg på Denmark og læs direkte hvad rapporten fortæller om vores natur. https://www.eea.europa.eu/.../state-of-nature-in-the-eu-2020


HENRIK: Vi har udryddet naturen de sidste 40 år:


Blogger: Skove er i vækst. Natur-arealer er i vækst. Flere dyrearter er i vækst. Samlet set er landbrugsarealet reduceret med mange hundrede tusinde hektar de sidste 100 år - og skovarealet er f.eks. fordoblet. Byer og veje, derimod, de vokser.


 • ”I 1888 udgjorde de lysåbne arealer næsten 25 % af landarealet, mens det var mindre end 10% i 2000. Lysåbne arealer dækker fersk eng, overdrev, strandeng, hede, mose og klit. Alle typer har oplevet kraftige fald, hvilket især skyldes, at de har mistet deres betydning for græsning og høslet m.v. og er blevet pløjet op, drænet, plantet til med skov eller bebygget." Det skov vi har, er dog produktionsskov det meste og ikke den naturlige. https://www.dmu.dk/Pub/FR682_final.pdf

 • En anden god kilde, som kortlægger Danmarks areal, så der intet er at tage fejl af (tjek side 6 og side 10): https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/.../S%C3%A5dan%20ligger...

 • Grunden til vi nu skal have det underlige fænomen ”Natur-nationalparker” er jo netop fordi, at vores ”nationalparker” ikke lever op til det de burde. I det der regnes for natur er selv golfbaner regnet med, hvilket jo egentlig bare er grønne ørkener. ”Danmark medregner nemlig både golfbaner, pløjemarker og områder med intensiv skovdrift i opgørelserne, og de områder beskytter slet ikke naturen, mener forskerne”. https://www.tjekdet.dk/.../danmark-kalder-golfbaner-og...


HENRIK: Vi er det mest opdyrkede land i verden:


Blogger: Kun hvis man udelader f.eks Færøerne og Grønland. Medregnes de, er vi et af de mindst opdyrkede.

 • Hvilket jo stadig ikke gør det bedre for den danske natur og det er direkte fjollet at bruge Grønland og Færøerne her.

 • 48,4% af det danske areal er udelukkende til at producere foder til landbrugsdyr. Det er monokulturelle marker, som er biologiske ørkenener. Udover det, så importerer vi over 1,7 millioner tons soja for at fodre landbrugsdyr. Klimamæssigt svarer det til 1,8 millioner biler. https://ing.dk/.../dansk-importfoder-udleder-lige-saa...


HENRIK: Vi har det største problem:


Blogger: Dansk landbrug er mindre miljøbelastende og klimabelastende end mange andre.

 • Ikke når man ser på, at vi ikke lever op til de målsætninger for udledninger, som der skal leves op til. Hvilket man netop kan se i den rapport fra EU der er linket til ovenfor.

 • Fx i forhold til kvælstof. Vi skal ned på 42.000 tons, men er meget langt fra målet: https://www.dn.dk/.../landbruget-langt-fra-mal-om.../- og en anden god kilde er her: https://mfvm.dk/.../regeringen-styrker-indsatsen-mod.../

 • Det er svært at se, hvordan nogen som helst naturmål kan nås, når vi producerer det antal dyr vi gør. Dyrene skal have mad, hvilket kræver intensive foderafgrøder, hvilket ikke giver plads til naturen. Hvis ikke de afgrøder dyrkes i Danmark, så dyrkes de et andet sted og transporteres. Dyrenes afføring og gasser giver forurening og gener oveni, hvilket også ses på bygninger i nærheden i form af algevækst. Oveni viser undersøgelser, at der er store sundhedsproblemer ved at bo i nærheden af de store farme: https://www.greenpeace.org/.../prisen-for-at-vaere-nabo.../

 • Åh ja, også linkede blogger selv til denne artikel, hvilket jeg undrer mig over, da artiklen direkte skriver: "Landbrug, herunder dræning af jorden, udpeges som den største årsag til, at dyrenes levesteder forringes, mens bebyggelse følger lige efter. Særligt skovbrug udgør en trussel mod dyrearterne, mens forurening af vand, luft og jord fra forskellige kilder også er en stor synder". https://nyheder.okologi.dk/.../danmark-skraber-bunden-nar...

 • Også fra artiklen: "Danmark er et intensivt udnyttet landbrugsland. Vi har ikke bjerge, klipper og store sammenhængende vådområder. Det eneste naturaktiv, vi reelt har i Danmark, er den lange, men smalle kyststrækning," siger Rasmus Ejrnæs, seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet”


HENRIK: Dansk landbrug modarbejder omstilling:


Blogger: landbruget har halveret både pesticidforbrug og kvælstoftab. Dyrevelfærden er forbedret markant. Og der udvikles konstant nye produkter.


Åbent Landbrug med so og pattegrise
Foto: We See You, Neptun Dina, Åbent Landbrug 2018


HENRIK: NL landbrug har 2-cifret vækst hvert år:


 • Blogger: på 25 år er NLs GDP fra landbrug steget i alt 40% totalt. Altså langt mindre - snarere 2% pr år i snit.

 • Fakta: Det Henrik siger er: De plantebaserede produktkategorier har tocifret vækstrater hvert år. Heri er det ikke kun Holland der tales om. Her er kilden: https://rgo.dk/wp-content/uploads/fra-foder-til-foede.pdf


Flere af ovenstående kilder brugte bloggeren selv i sit opslag, hvilket er lidt underligt.

Jeg forstår godt, det kan være svært at høre kritik mod det erhverv, som man selv har valgt som sin levevej. Det er ikke nemt at være landmand og det føles sikkert som om, at man altid står for skud og med en samlet gæld på 300 milliarder og udskudt skat oveni, så er det svært at se en vej ud.

https://www.nationalbanken.dk/.../Bank%20og%20realkredit...


Økonomien i landbruget – tal fra fødevareministeren: https://gylle.dk/fakta-landbruget-sidder-paa-60-pct-af.../

Jeg tror ikke, at der er nogen som helst landmand med dyr, som er gået ind i det her erhverv med tanke om, at ville ødelægge natur, folkesundhed, klima eller for at skade dyrene


Naturligvis ikke. I dag ved vi dog, hvilke store konsekvenser fabrikslandbruget har for både dyr, natur, klima og folkesundhed og derfor bør vi gå sammen om at finde løsninger til lukningen af de konventionelle dyrefabrikker og de tilhørende fodermarker. Vi skal begynde at producere planter, som både kan bruges til tekstil, fødevare, byggeri mm. Det er før gjort i de bygninger, hvor der i dag er dyr.

Det er ikke nødvendigt at skade dyrene og drive rov på naturen – vi kan vælge en anden vej.

-----


Tak for at læse!